LogoDigionGo

Pictotelefoon

Beeld2 

Er is wetgeving in voorbereiding waarmee elke Nederlandse burger het grondwettelijke recht zal krijgen op toegang tot vrijwel alle informatie. Overheden, bedrijven en particulieren krijgen een verantwoordingsplicht. Bestuurlijke processen en dienstverlening zullen dan ook informatief, transparant en verantwoord moeten zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat volop in de belangstelling en de vraag zal gesteld worden of organisaties te vertrouwen zijn. Niet alleen in financiële en ecologische zin, maar ook in sociaal-juridische zin. Indien men een betrouwbare partner wil zijn van de mondige burger of kritische consument, dienen processen zodanig ingericht te zijn dat antwoorden op vragen op dit gebied daarin zijn geborgd.
 

Vertrouwen is niet te koop. Maar wel te verwerven.

Dat kan door het aanbieden van informatie, transparantie en verantwoording.

(zie ook ‘De formule’).

Tegen deze achtergrond stellen wij ons het volgende ten doel:

Het ondersteunen van cliënten bij hun taak om problemen op te lossen en daardoor invulling te geven aan een open handelsmaatschappij op basis van vertrouwen.

Het verwerven van het vertrouwen van cliënten door telkens de juiste informatie te verschaffen (i), over een transparante procesvoering te beschikken (t) en bereid te zijn te allen tijde verantwoording af te leggen (v), conform de formule:
V(ertrouwen) = i(nformatie) x t(ransparantie) x v(erantwoording).

Het bieden van een vaste dienstverlening aan organisaties, waarbij werknemers gebruik kunnen maken van onze aanpak; zij worden zo ontzorgd.

Het begeleiden van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, zodat zij optimaal kunnen presteren voor hun cliënten én zichzelf.

Het zodanig coachen van particulieren dat zij weer optimaal kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.