LogoDigionGo

Pictotelefoon

Beeld4 

Wij hebben de vaste overtuiging dat vertrouwen de basis is van maatschappelijk handelen. Het is van groot belang dat burgers, consumenten, cliënten en werknemers weten hoe dienstverlening tot stand komt en welke effecten deze heeft op het leven van mensen.
 

Men wint dit vertrouwen door:

Het verstrekken van heldere informatie.

Het transparant maken van de processen en procedures rond de dienstverlening.

Het afleggen van verantwoording op het gebied van geldende wet- en regelgeving.

In een formule gevat:

Formule

V(ertrouwen) = i(nformatie) x t(ransparantie) x v(erantwoording)

Deze werkwijze heeft de volgende voordelen:

Een transparant(e) en open bedrijf, organisatie, ondernemer of particulier wekt direct vertrouwen: hoe meer openheid over totstandkoming en uitvoering, hoe kleiner de kans op conflicten.

Er wordt een open handelsmaatschappij gecreëerd waarbinnen iedereen optimale winst kan behalen.

Er is minder risico op claims en klachten op juridisch gebied, omdat wensen en verwachtingen over en weer helder en juridisch verantwoord in kaart zijn gebracht (kostenbesparing).

Openheid en duidelijkheid zorgen voor tevredenheid en daardoor voor duurzame relaties.

Door de uitwisseling van informatie kan men zich steeds beter richten op een vraaggerichte dienstverlening.

Niet alleen de kwaliteit van het product of dienst is herkenbaar, maar ook die van de dienstverlener. Zo onderscheidt deze zich van zijn concurrenten.

Proactieve vastlegging van handelingen vergemakkelijkt verantwoording.